Menu Sluiten

Visie

MISSIE

Wij zijn ons ten volle bewust van onze maatschappelijke taak als school en zetten daarom volop in om onze leerlingen te leren samen spelen, samen werken en samen leven. De basis zit vervat in het PPGO, dat onze leidraad blijft.

In onze visie leggen wij de focus op het gebruik van diverse stimulerende en coöperatieve werkvormen die de leerwinst bevorderen. We houden terdege rekening met de talenten en beperkingen van onze leerlingen om zo, mits een kwaliteitsvolle leerbegeleiding, de kinderen kansen te bieden tot maximale leerwinst.

We willen kinderen afleveren die goed in hun vel zitten en over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes beschikken om zich verder te ontwikkelen tot burgers waar we fier op kunnen zijn.

EEN WARME SCHOOL

Het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen is een basisvoorwaarde om tot leren te komen. De school moet een veilige, vertrouwde omgeving zijn, waarin iedereen zich ten volle engageert om hieraan mee te bouwen. We werken op deze manier toe naar een school waar een sfeer van respect en vertrouwen heerst tussen alle participanten.

We bewaken sterk het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen, maar ook van onze ouders en leerkrachten, en dit door een participatief beleid. Tevredenheidsenquêtes bij leerlingen en ouders, personeelsvergaderingen, werkgroepen, oudercomité en schoolraad bieden hiertoe ruime kansen.

TOTALE HARMONISCHE ONTWIKKELING

Ons onderwijsaanbod richt zich niet alleen tot het aanbrengen van parate kennis, maar besteedt ook aandacht aan de motorische, emotionele en sociale ontwikkeling van onze leerlingen.

Ons uitgangspunt is dat het proces van leren, ontwikkelen en groeien zich steeds voltrekt in een dynamische cyclus van hoofd (verstandelijke ontwikkeling), hart (sociale ontwikkeling) en handen (creatieve ontwikkeling).

Naast kennis besteden we ook veel aandacht aan attitudevorming en vaardigheden. We brengen onze leerlingen in contact met de buitenwereld en helpen hen daardoor, om naast het toepassen van hun aangeleerde kennis, de nodige sociale competenties te verwerven om op te groeien tot sociaal vaardige mensen met oog voor kunst en cultuur en respect voor mens, natuur en samenleving.

ACTIEF LEREN

Kinderen moeten actief betrokken worden bij het leerproces. Zo verwerven ze voortdurend nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes en bouwen verder op wat ze reeds kennen en kunnen. De leerkracht helpt de leerlingen om hen via gerichte feedback inzicht te verschaffen in hun talenten en werkpunten.
We focussen vooral op het hanteren van verschillende werkvormen (zelfstandig werk, partnerwerk, groepswerk, coöperatieve werkvormen, …), leren constructief samenwerken, afspraken naleven, keuzes leren maken, positief kritisch zijn, feedback leren geven en aanvaarden van feedback, leren uit gemaakte fouten, … Door de focus op samenwerken gaan onze leerlingen ook voortdurend met elkaar in interactie, wat hun mondelinge taalvaardigheid sterk bevordert.

We vinden het belangrijk dat de kinderen ook kennis, vaardigheden en attitudes opdoen buiten de klasvloer. Ons groene schooldomein en de nabijheid van de Gavers bieden ons hiertoe heel wat mogelijkheden, maar ook de historische en culturele rijkdom van Harelbeke wordt volop verkend.

De digitalisering van onze leefwereld gaat steeds sneller, het belang van digitale vaardigheden neemt in sneltreinvaart toe, daarom integreren we ook steeds meer ICT in de lessen. De coronapandemie heeft deze evolutie aanzienlijk versneld.

ONDERWIJS OP MAAT

We proberen via een gedifferentieerde aanpak een maximale leerwinst te bewerkstelligen bij al onze leerlingen. Het ene kind heeft nood aan meer uitdagende taken, een ander heeft meer begeleiding, herhaling of zelfs REDICODIS-maatregelen nodig om de basisleerstof te verwerven, nog andere leerlingen hebben nood aan een individueel leertraject.

Als er verhoogde zorg nodig blijkt werken we samen met CLB, ondersteuningsteam, logopedisten, revalidatiecentrum, …

Binnen de kleuterafdeling werken we vooral op maat tijdens het hoekenwerk, in de lagere afdeling passen we het ADI-differentiatiemodel toe. We houden het instructiemoment kort en gaan na het begeleid inoefenen differentiëren.

NEUTRAAL EN PLURALISTISCH

Kinderen zijn nooit gelijk maar wel gelijkwaardig. We behandelen iedereen met respect, ongeacht ras, huidskleur, nationaliteit, geslacht, taal of maatschappelijke afkomst.

Wij willen onze leerlingen stimuleren tot onderlinge verdraagzaamheid en hulpvaardigheid, met respect en begrip voor elkaars geloofs- en levensopvatting. Daarom richten wij een neutraal onderwijs in, waarin er rekening wordt gehouden met de filosofische, religieuze en politieke overtuiging van iedereen.

Daarom bieden we een brede waaier van levensbeschouwelijke vakken aan. Nu worden er al cursussen Rooms-Katholieke -, Protestantse -, Orthodoxe – en Islamitische godsdienst ingericht naast de cursus niet-confessionele zedenleer. Andere godsdiensten kunnen binnen het wettelijk voorziene kader worden voorzien.